Energi

Energi

Energiöverenskommelsen från 2016


Ramöverenskommelse mellan S, M, MP, C och KD (som gäller till 2040)


Den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU och syftar till att förena:


 Ekologisk hållbarhet
 Konkurrenskraft
 Försörjningstrygghet


Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Energipolitiken tar sin utgångspunkt i att Sverige är tätt sammankopplat med sina grannländer i norra Europa och syftar till att hitta gemensamma lösningar på utmaningar på den gemensamma elmarknaden.


Mål
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Det finns därmed ingen möjlighet av riksdagen att stoppa en utbyggnad av kärnkraften.

Det finns inga ansökningar hos regeringen idag om att få bygga nya kärnkraftverk i Sverige.

Det finns flertal ansökningar om att få bygga vind-, gas- och solkraft mm. 

Elpriser mm

Sedan 2011 har Sverige exporterat mer el än någonsin och mer än vad vi importerat.


"Ellbristen" uppstår genom att elen inte kommer fram dit den behövs just när den behövs. Stora investeringar är redan planerade för att bygga ut kraftnätet samt öka den förnybara elproduktion i södra Sverige där mesta obalansen uppstår.


Höga priser på fossila bränslen samt kallt väder driver just nu upp prisnivåer i hela Europa vilket påverkar Sverige som är en del av den globala marknaden.

 

Import/export flöden samt priser i detalj just nu

Elmarknaden är en komplex och välreglerad mix mellan stater, regioner, kommuner och industrin. Man har beslutat inom Europa att samverka för att hålla elkostnaden lägre än om alla länder skulle behöva tillgodose sin egen produktion och dessutom får man miljövinster genom sammarbetet. Här en bild av ägarmixen av elproducenter i Sverige och Norden.


Stamnätet i Sverige ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Regionnäten i sin tur ägs av de stora energibolagen (här i Västsverige tillhör regionnätet Vattenfall och Ellevio). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv.

Sverige i ett sammanhang